English

ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین

ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch
ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین Karafarin Bank Main Branch

تاریخ : 1391/3/10

مساحت : 8,800 مترمربع

کارفرما : بانک کارآفرین

دسته بندی : اداری

همکاران : مهندسین مشاور گنو

پروژه های مشابه