English

استراتژی‌ها

چشم‌انداز

دستیابی به افق های جدید در عرصه ساخت و ساز پایدار درسراسر کشور.

مأموریت

مشارکت در ساخت وساز و تعالی کیفیت زندگی.

اصول ارزشی

  1. اخلاق: صداقت، امانت، احترام
  2. تعالی: کیفیت ,نواوری , اموزش و فناوری های نوین
  3. تعهد: به همکاران , مشتریان و جامعه