پروژه ها

دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

کارفرما

دانشگاه صنعتی شریف

مساحت

13.000 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور گروه ایجاد

قرارداد

1394/11/03

کاربری

اداری

مدت زمان

24 ماه

گالری تصاویر