پروژه ها

ساختمان اداری خدامی

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

مساحت

3.000 متر مربع

همکاران ویژه

-

قرارداد

1393/05/13

کاربری

اداری

مدت زمان

12 ماه

گالری تصاویر