پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

پروژه ها پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم کارفرما پژوهشکده حوزه و دانشگاه مساحت ۱۹.۰۰۰ متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور آرشن قرارداد ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ کاربری آموزشی مدت زمان ۳۶ ماه گالری تصاویر قبل بعد