پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

پروژه ها پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم کارفرما پژوهشکده حوزه و دانشگاه مساحت 19.000 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور آرشن قرارداد 1381/03/07 کاربری آموزشی مدت زمان 36 ماه گالری تصاویر قبل بعد