واحدهای مسکونی شهرک جم

پروژه ها واحدهای مسکونی شهرک جم کارفرما شرکت نفت و گاز پارس مساحت ۳۰.۰۰۰ متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور اتک قرارداد ۱۳۸۱/۰۵/۰۹ کاربری مسکونی مدت زمان ۲۴ ماه گالری تصاویر قبل بعد