واحدهای مسکونی شهرک جم

پروژه ها واحدهای مسکونی شهرک جم کارفرما شرکت نفت و گاز پارس مساحت 30.000 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور اتک قرارداد 1381/05/09 کاربری مسکونی مدت زمان 24 ماه گالری تصاویر قبل بعد