دانشکده های برق و صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه ها دانشکده های برق و صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران کارفرما دانشگاه علم و صنعت مساحت ۱۸.۰۰۰ متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور گروه ایجاد قرارداد ۱۳۸۶/۰۵/۲۴ کاربری آموزشی مدت زمان ۲۴ ماه گالری تصاویر قبل بعد