مجتمع مسکونی صبا ۲

پروژه ها مجتمع مسکونی صبا ۲ کارفرما شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت مساحت ۳۲.۰۰۰ متر مربع همکاران ویژه شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت – مهندسین مشاور باوند قرارداد ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ کاربری مسکونی مدت زمان ۱۸ ماه گالری تصاویر قبل بعد