مجتمع مسکونی صبا 2

پروژه ها مجتمع مسکونی صبا 2 کارفرما شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت مساحت 32.000 متر مربع همکاران ویژه شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت – مهندسین مشاور باوند قرارداد 1387/05/02 کاربری مسکونی مدت زمان 18 ماه گالری تصاویر قبل بعد