ساختمان سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

پروژه ها ساختمان سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر کارفرما سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مساحت ۲.۷۰۰ متر مربع همکاران ویژه دفتر معماری بهروز بیات قرارداد ۱۳۸۸/۰۶/۱۴ کاربری دولتی مدت زمان ۱۴ ماه گالری تصاویر قبل بعد