ساختمان سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

پروژه ها ساختمان سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر کارفرما سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مساحت 2.700 متر مربع همکاران ویژه دفتر معماری بهروز بیات قرارداد 1388/06/14 کاربری دولتی مدت زمان 14 ماه گالری تصاویر قبل بعد