ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین

پروژه ها ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین کارفرما بانک کارآفرین مساحت ۸.۸۰۰ متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور گنو قرارداد ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ کاربری اداری مدت زمان ۱۱ ماه گالری تصاویر قبل بعد