ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین

پروژه ها ساختمان شعبه مرکزی بانک کارآفرین کارفرما بانک کارآفرین مساحت 8.800 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور گنو قرارداد 1392/02/23 کاربری اداری مدت زمان 11 ماه گالری تصاویر قبل بعد