ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار

پروژه ها بورس اوراق بهادار تهران کارفرما بورس اوراق بهادار تهران مساحت – متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور توسعه کالبدی آسیا قرارداد 1392/02/23 کاربری اداری مدت زمان 9 ماه گالری تصاویر قبل بعد