ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار

پروژه ها بورس اوراق بهادار تهران کارفرما بورس اوراق بهادار تهران مساحت – متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور توسعه کالبدی آسیا قرارداد ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ کاربری اداری مدت زمان ۹ ماه گالری تصاویر قبل بعد