هیئت مدیره

مهندس جلال صادقی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهندسی عمران (دانشگاه لیدز 1361)

مهندس ملیح السادات کریمی پایدار

رئیس هیئت مدیره

مهندسی عمران (دانشگاه لیدز 1360)

کارشناس ارشد مدیریت ساخت (دانشگاه کینگستون 1388)

مهندس رضا جهانی

عضو هیئت مدیره

مهندسی عمران (دانشگاه آزاد اسلامی 1375)

مهندس علی حسن زاده

عضو هیئت مدیره

مهندسی مکانیک (دانشگاه شهید چمران 1371)

مهندس نامدار عجمی

عضو هیئت مدیره

برق و مخابرات (دانشگاه آزاد اسلامی 1381)