پروژه ها

واحدهای مسکونی شهرک جم

کارفرما

شرکت نفت و گاز پارس

مساحت

30.000 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور اتک

قرارداد

1381/05/09

کاربری

مسکونی

مدت زمان

24 ماه

گالری تصاویر