بیمارستان شرق امور بیماریهای خاص

کارفرما

امور بیماریهای خاص

مساحت

18.000 متر مربع

همکاران ویژه

-

قرارداد

1397/05/08

کاربری

بیمارستانی

مدت زمان

15 ماه

گالری تصاویر