ایمنی و بهداشت

بیانیه خط مشی (HSE) شرکت همپایه

شرکت همپایه یکی از شرکت های پیشرو در حوزه صنعت ساخت و ساز در سطح کشور می باشد. طبیعت کارهای ساختمانی پرمخاطره است و در نتیجه افراد شاغل در این حیطه کاری بیش از هر گروه کاری دیگر در معرض خطر و صدمات جانی قرار دارند. باور شرکت همپایه بر این است که نیروی انسانی با ارزش ترین سرمایه ما بوده و در این راستا در نظر دارد با انجام اقدامات پیشگیرانه و مهیا نمودن محیطی ایمن و سالم در محل کار، آسیب و حادثه را به حداقل ممکن برساند. سیاست ما، قراردادن ایمنی و سلامت همکاران و همه کسانی که ممکن است تحت تاثیر فعالیت های ما باشند در اولویت اول سیستم مدیریت شرکت است.

علاوه بر این، مدیران و کارکنان در جهت دستیابی به توسعه پایدار، صیانت از محیط زیست را رسالت خود دانسته و تمامی تلاش خود را معطوف به کاهش صدمات زیست محیطی و مصرف بهینه منابع طبیعی نموده اند.

از این رو جهت نیل به اصول فوق، اهداف ما به قرار زیر می باشند:

  • کاهش تعداد و شدت حوادث کارکنان شرکت و نیروهای پیمانکاران اجرایی شاغل در پروژه ها
  •  کاهش مصرف منابع طبیعی و صدمات زیست محیطی در محدوده پروژه ها
  • ارتقاء فرهنگ HSE تمامی افراد شاغل در شرکت و سایر افراد ذینفع در محدوده پروژه ها
  • رعایت و اجرای کلیه قوانین و مقررات ملی و الزامات کارفرمایان در رابطه با HSE در پروژه ها
  • ایجاد محیطی آزاد برای مشاوره، اعلام نظر، پیشنهاد و مشارکت همگانی کلیه افراد در ارزیابی، برنامه ریزی و اجراء عملیات مربوط به ایمنی و بهداشت در جهت بهبود عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در پروژه ها و دفاتر شرکت.
  • تلاش در بهبود وجهه صنعت ساخت و ساز در جامعه، با بکارگیری رویکرد فرانگر (اهمیت به ظاهر حرفه ای کارگران، احترام به جامعه، حفاظت از محیط زیست، تامین ایمنی همگانی و ارج نهادن به نیروی کار)
بدیهی است تقویت و ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی نیازمند فداکاری، تعهد، دخالت و مشارکت همه کارکنان و پیمانکاران فرعی این شرکت می باشد. لذا این شرکت از تمامی همکاران در کلیه سطوح سازمانی انتظار دارد در این راستا با مشارکت همگانی، شرایط رسیدن به تعالی ایمنی و بهداشت شغلی را برای خود و دیگران فراهم نمایند. ما در برقراری نظام HSE، استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001:2007) و مدیریت زیست محیطی (ISO 14001:2004) را الگوی خود قرار داده ایم. این خط مشی سالیانه بازنگری خواهد شد.