پروژه ها

همپایه با اعتقاد به نوآوری، در حوزه های مختلف پروژه های ساختمانی با موفقیت گام برداشته و در برخی از این حوزه ها، در کشور پیشرو بوده و اولین تجارب را به مرحله اجرا درآورده است.