مجتمع اداری تجاری همیلا

کارفرما

پدیده تابان سرآمد

مساحت

153.000 متر مربع

همکاران ویژه

معیار صنعت خاورمیانه

قرارداد

1398/02/04

کاربری

اداری - تجاری

مدت زمان

15 ماه

گالری تصاویر