پروژه ها

ساختمان های اداری و محوطه سازی شهر بم

کارفرما

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

مساحت

12.000 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور شارستان

قرارداد

1383/06/14

کاربری

اداری

مدت زمان

15 ماه

گالری تصاویر