پروژه ها

تعمیرگاه و اداری پایانه مترو فتح آباد

کارفرما

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

مساحت

51.500 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور بعد چهارم نوین

قرارداد

1383/04/15

کاربری

حمل و نقل عمومی

مدت زمان

24 ماه

گالری تصاویر