پروژه ها

ساختمان اداری تجاری مادیران

کارفرما

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران

مساحت

24.000 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور ایرانیان - مهندسین مشاور باوند

قرارداد

1389/03/18

کاربری

اداری - تجاری

مدت زمان

18 ماه

گالری تصاویر