پروژه ها

پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم

کارفرما

پژوهشکده حوزه و دانشگاه

مساحت

19.000 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور آرشن

قرارداد

1381/03/07

کاربری

آموزشی

مدت زمان

36 ماه

گالری تصاویر