پروژه ها

مجتمع مسکونی صبا 2

کارفرما

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت

مساحت

32.000 متر مربع

همکاران ویژه

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت - مهندسین مشاور باوند

قرارداد

1387/05/02

کاربری

مسکونی

مدت زمان

18 ماه

گالری تصاویر