پروژه ها

ایستگاه مترو صادقیه

کارفرما

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

مساحت

30.000 متر مربع

همکاران ویژه

مهندسین مشاور بعد چهارم نوین

قرارداد

1377/03/01

کاربری

حمل و نقل عمومی

مدت زمان

-

گالری تصاویر