پروژه ها

ساختمان سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

کارفرما

سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

مساحت

2.700 متر مربع

همکاران ویژه

دفتر معماری بهروز بیات

قرارداد

1388/06/14

کاربری

دولتی

مدت زمان

14 ماه

گالری تصاویر