پروژه ها

بال A برج بین المللی تهران

کارفرما

شرکت آ اس پ

مساحت

47.000 متر مربع

همکاران ویژه

مشارکت توسعه مهندسی ایرانیان (گنو)

قرارداد

1384/12/27

کاربری

مسکونی

مدت زمان

9 ماه

گالری تصاویر