ایستگاه مترو صادقیه

پروژه ها ایستگاه مترو صادقیه کارفرما شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مساحت 30.000 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور بعد چهارم نوین قرارداد 1377/03/01 کاربری حمل و نقل عمومی مدت زمان – گالری تصاویر قبل بعدی