ایستگاه مترو صادقیه

پروژه ها ایستگاه مترو صادقیه کارفرما شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مساحت ۳۰.۰۰۰ متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور بعد چهارم نوین قرارداد ۱۳۷۷/۰۳/۰۱ کاربری حمل و نقل عمومی مدت زمان رضا جهانی گالری تصاویر قبل بعد