ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی

پروژه ها ساختمان مرکزی وزرات راه و شهرسازی کارفرما وزرات راه و ترابری مساحت ۴۷.۵۰۰ متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور دارافزین قرارداد ۱۳۷۹/۰۶/۱۶ کاربری دولتی مدت زمان ۳۰ ماه گالری تصاویر قبل بعد