ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی

پروژه ها ساختمان مرکزی وزرات راه و شهرسازی کارفرما وزرات راه و ترابری مساحت 47.500 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور دارافزین قرارداد 1379/06/16 کاربری دولتی مدت زمان 30 ماه گالری تصاویر قبل بعد