تعمیرگاه و اداری پایانه مترو فتح آباد

پروژه ها تعمیرگاه و اداری پایانه مترو فتح آباد کارفرما شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مساحت ۵۱.۵۰۰ متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور بعد چهارم نوین قرارداد ۱۳۸۳/۰۴/۱۵ کاربری حمل و نقل عمومی مدت زمان ۲۴ ماه گالری تصاویر قبل بعد