تعمیرگاه و اداری پایانه مترو فتح آباد

پروژه ها تعمیرگاه و اداری پایانه مترو فتح آباد کارفرما شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مساحت 51.500 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور بعد چهارم نوین قرارداد 1383/04/15 کاربری حمل و نقل عمومی مدت زمان 24 ماه گالری تصاویر قبل بعد