ساختمان نگین سپه

پروژه ها ساختمان نگین سپه کارفرما بانک توسعه صادرات ایران و بانک سپه مساحت 30.000 متر مربع همکاران ویژه مهندسین مشاور پیر راز – مهندسین مشاور نقش جهان پارس قرارداد 1387/01/17 کاربری اداری مدت زمان 20 ماه گالری تصاویر قبل بعد